Elektro-INSTAL

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

W celu zapewnienia sprawności działania instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa budynków należy regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne. Ponieważ instalacje elektryczne są wykorzystywane przez całą dobę, są także bardziej narażone na powstawanie usterek i zagrożenia pożarowego budynków.

Pomiary elektryczne – podstawa prawna

Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pomiary instalacji elektrycznej obejmują:

 • pomiary skuteczności zerowania – ochrony przeciwpożarowej,
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia – instalacji odgromowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przegląd instalacji elektrycznych - zakres

Przegląd instalacji elektrycznych wykonywany jest okresowo – co roku lub raz na 5 lat.

Roczna kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

a) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na negatywne wpływy atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne, a które występują w węzłach cieplnych, pralniach, suszarniach, garażach

 • wizualna weryfikacja stanu instalacji pod kątem prawidłowości połączeń, ułożenia przewodów oraz ich izolacji,
 • sprawdzenie wizualne instalacji pod kątem osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprawdzenie kompletności oznaczeń, tablic, schematów, w tym:
  • sprawdzenie sposobu ułożenia przewodów w rurze stalowej lub izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
  • sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez stropy i ściany,
  • sprawdzenie stopnia korozji osłon i stalowych rur,
  • sprawdzenie przewodów pod kątem ich prowadzenia w rurze stalowej lub PVC, posiadanej wzmocnionej izolacji,
  • sprawdzenie zabezpieczenia złącza przed przenikaniem wody deszczowej,
  • sprawdzenie obecności odpowiedniej tabliczki ostrzegawczej na drzwiczkach złącza,
  • sprawdzenie uziemienia przewodów PEN i PE,
  • sprawdzenie estetyki oraz stopnia korozji szafek wnękowych i skrzynek na zewnątrz obiektu,
  • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
  • sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej,
  • sprawdzenie odpowiedniego doboru przewodów pod kątem obciążalności i spadku napięcia oraz weryfikacja doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
  • sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń łączących i odłączających,
  • sprawdzenie doboru urządzeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych,
  • sprawdzenie czytelności oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
  • sprawdzenie prawidłowości w rozmieszczeniu oznaczeń, tablic, schematów,
  • sprawdzenie połączeń przewodów,
  • sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzeń odgromowych, jakości wykorzystanych materiałów, rodzaju połączeń,
  • dla przyłącza:
   • sprawdzenie sposobu ułożenia przewodów w rurze stalowej lub izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
   • sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez stropy i ściany,
   • sprawdzenie stopnia korozji osłon i stalowych rur,
  • dla złącza:
   • sprawdzenie przewodów pod kątem ich prowadzenia w rurze stalowej lub PVC, posiadanej wzmocnionej izolacji,
   • sprawdzenie zabezpieczenia złącza przed przenikaniem wody deszczowej,
   • sprawdzenie obecności odpowiedniej tabliczki ostrzegawczej na drzwiczkach złącza,
   • sprawdzenie uziemienia przewodów PEN i PE,
   • sprawdzenie estetyki oraz stopnia korozji szafek wnękowych i skrzynek na zewnątrz obiektu,
  • w pomieszczeniach narażonych na negatywne działanie czynników:
   • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
   • sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej,
   • sprawdzenie odpowiedniego doboru przewodów pod kątem obciążalności i spadku napięcia oraz weryfikacja doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
   • sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń łączących i odłączających,
   • sprawdzenie doboru urządzeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych,
   • sprawdzenie czytelności oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
   • sprawdzenie prawidłowości w rozmieszczeniu oznaczeń, tablic, schematów,
   • sprawdzenie połączeń przewodów,
   • sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzeń odgromowych, jakości wykorzystanych materiałów, rodzaju połączeń,

 b) oględziny instalacji odgromowej

 • wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowań, ułożenia przewodów.

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

a) przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz innych czynników zewnętrznych i w pomieszczeniach wewnątrz budynku:

 • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, prawidłowego ułożenia oraz izolacji,
 • sprawdzenie prawidłowości oznaczeń oraz kompletności tablic oraz schematów,

b) oględziny instalacji odgromowej:

wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowania oraz ułożenia przewodów.